آنچه بایداز پیست تارتان بدانیم

 در pars

برجستگی و اهمیت دو و میدانی درمیان رشته های گوناگون ورزشی انکارناپذیراست زیرا سوابق آن به اندازه عمربشرطولانی است.این ورزش کهن ترین،طبیعی ترین ،غیروابسته ترین و درعین حال سالم ترین فعالیتی است که نشاط و سلامتی وتحرک را با بکار انداختن اندامهای آدمی به او هدیه می کند و اما شتاب حرکت نیز همواره او را درمعرض تصادم قرار می دهد که امکان آسیب نیز درآن کم نیست بنابراین سعی می گردد این مسیر بدون مانع،بدون کمترین پستی و بلندی وتا حدودی قابل انعطاف و نیز با اندکی اصطکاک همراه باشد تا شرایط محیط حتی المقدورمساعد گردد ودونده درحد امکان با خاطری آسوده وفارغ ازنیروی بازدارنده اضطراب و نگرانی ناشی ازتصادم با تمام توان به فعالیت پردازد.
مجموعه شرایط فوق درپیست های تارتان به بهترین صورت جمع وتلفیق شده درصورت فراهم بودن امکانات مالی از این راه می توان به حداکثر اهداف مورد انتظار دست یافت .

زیرا قابلیت انعطاف آن حدود 30% ازضربه را خنثی می کند و سطح هموارآن ازهرگونه آسیب ناشی از تغییر ناگهانی سطح پیش گیری می نماید و اصطکاک نسبی سطح و قابلیت انعطاف آن مانع از آسیب جدی و وسیع خواهد شد.

به دلایل فوق با این وسیله می توان دربسیاری ازفعالیت های ورزشی دیگرنیز سود جست وآسیب پذیری را درآنها به حداقل رساند.

تناسب فوق العاده این سطح سبب شده تا آن را از انحصار ورزش دو و میدانی خارج و به محیط بازی کودکان نیز سرایت دهد. ازآنجا که دویدن کار کودک است و آسیب پذیریهای ناشی از نوپا بودن و بی تجربگی سنین ابتدایی همواره مربیان دلسوز و مسئولیت پذیررا نگران خود می سازد ، بنابراین غالبا درمحیط بازی کودکان (مهد کودکها،پارکها،مدارس …) از لایه های اولیه پیست استفاده کرده و به تنهایی آن را اجرا می کنند.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt